ANBI gegevens

Stichting Brabants Dialectenfestival Lieshout

 

Stichting Brabants Dialectenfestival Lieshout is door de belastingdienst geregistreerde een algemeen nut beogende instelling (ANBI) met culturele status (Status: Culturele ANBI onder registratie 804640002). Daarom is de Stichting verplicht tot publicatie van een aantal gegevens, welke onderstaand zijn opgenomen, voor zover al niet elders op de website geplaatst. 
Vanwege die culturele status mogen schenkingen aan onze Stichting voor de giftenaftrek van de Inkomstenbelasting worden verhoogd met 25% en voor de Vennootschapsbelasting met 50%.

 1. RISN of fiscaal nummer
  Het fiscale nummer van de Stichting is: 804640002

 2. De contactgegevens
  De Stichting is bereikbaar via de adressen van de secretaris of ambtelijk secretaris, die onder de bestuurssamenstelling zijn opgenomen, of elders op de website.

 3. De bestuurssamenstelling
  Separaat opgenomen op deze website.

 4. Het beleidsplan

De doelstelling van de Stichting Brabants Dialectenfestival luidt:

 1. Het stimuleren van het gebruik van het Brabants Dialect.
 2. Via een groots tweejaarlijks festival een podium bieden aan individuen, groepen, instellingen, verenigingen en stichtingen die zich op allerlei mogelijke manieren inzetten voor het uitdragen, behouden of vastleggen van het Brabants Dialect.
 3. Via andere bijeenkomsten en manifestaties en via lezingen en eigen publicaties aandacht schenken aan het Brabants dialect.

De Stichting tracht haar doelstelling te bereiken met het volgende beleid:

 • Waar mogelijk bedient de Stichting zich in haar uitingen van het Brabants dialect.
 • Eén keer per twee jaren ( in de even jaren ) wordt in de bebouwde kom van Lieshout het Brabants Dialectenfestival georganiseerd, zo mogelijk op de tweede zondag van juni. Indien de weersomstandigheden het toelaten wordt het festival gehouden op diverse podia in de open lucht. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar een aantal binnen locaties. Tijdens ieder festival wordt nagestreefd om ca. 50 deelnemers te laten optreden, gesplitst over een vijftiental podia zodat een afwisselend en boeiend programma kan worden geboden.
 • Gekoppeld aan het festival wordt een schrijfwedstrijd georganiseerd, waaraan een gemeenschappelijk thema is verbonden; het bestuur zal naar de artiesten en de deelnemers aan de schrijfwedstrijd het thema van het festival tijdig communiceren en zo nodig toelichten. De bijdragen van de deelnemers dienen in het Brabants Dialect te zijn.
 • De schrijfwedstrijd wordt opgesplitst in drie delen, te weten "verhalen", "gedichten" en "liedteksten". De Stichting benoemt een jury die per categorie een winnaar kiest, die voor zijn bijdrage de de Brabantse Dialectpenning ontvangt. 
 • In 2018 werd gekozen voor een aparte avond van de schrijfwedstrijd. Hier was alle aandacht voor de deelnemers aan en de inzendingen voor de schrijfwedstrijd.
 • Op de vrijdag voorafgaand aan het tweejaarlijkse festival wordt een dialectmiddag georganiseerd voor zoveel mogelijk leerlingen van het basisonderwijs in Lieshout en Mariahout. Daarbij wordt getracht de leerlingen actief te betrekken bij het dialect door deelname aan ( interactieve) spelletjes, voorstellingen en presentaties.

4. Het beloningsbeleid

Aan geen van de bestuursleden of van de vele vrijwilligers die werkzaam zijn voor de stichting wordt een beloning uitgekeerd. Zij kunnen alleen de werkelijk gemaakte kosten (out of pocket ) bij de Stichting declareren.

Mitsdien is er géén beloningsbeleid vastgesteld.

 

5. De doelstelling
Separaat opgenomen op deze website

 

6. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Onderstaand is een verslag opgenomen van het festival dat gepland was op 14 juni 2020.

Stichting Brabants Dialectenfestival Lieshout

 

Stichting Brabants Dialectenfestival Lieshout is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) met culturele status. Daarom is de Stichting verplicht tot publicatie van een aantal gegevens, welke onderstaand zijn opgenomen, voor zover al niet elders op de website geplaatst. 

 1. RISN of fiscaal nummer
  Het fiscale nummer van de Stichting is: 804640002

 2. De contactgegevens
  De Stichting is bereikbaar via de adressen van de secretaris of ambtelijk secretaris, die onder de bestuurssamenstelling zijn opgenomen, of elders op de website.

 3. De bestuurssamenstelling
  Separaat opgenomen op deze website.

 4. Het beleidsplan

De doelstelling van de Stichting Brabants Dialectenfestival luidt:

 1. Het stimuleren van het gebruik van het Brabants Dialect.
 2. Via een groots tweejaarlijks festival een podium bieden aan individuen, groepen, instellingen, verenigingen en stichtingen die zich op allerlei mogelijke manieren inzetten voor het uitdragen, behouden of vastleggen van het Brabants Dialect.
 3. Via andere bijeenkomsten en manifestaties en via lezingen en eigen publicaties aandacht schenken aan het Brabants dialect.

De Stichting tracht haar doelstelling te bereiken met het volgende beleid:

 • Waar mogelijk bedient de Stichting zich in haar uitingen van het Brabants dialect.
 • Eén keer per twee jaren ( in de even jaren ) wordt in de bebouwde kom van Lieshout het Brabants Dialectenfestival georganiseerd, zo mogelijk op de tweede zondag van juni. Indien de weersomstandigheden het toelaten wordt het festival gehouden op diverse podia in de open lucht. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar een aantal binnen locaties. Tijdens ieder festival wordt nagestreefd om ca. 50 deelnemers te laten optreden, gesplitst over een vijftiental podia zodat een afwisselend en boeiend programma kan worden geboden.
 • Gekoppeld aan het festival wordt een schrijfwedstrijd georganiseerd, waaraan een gemeenschappelijk thema is verbonden; het bestuur zal naar de artiesten en de deelnemers aan de schrijfwedstrijd het thema van het festival tijdig communiceren en zo nodig toelichten. De bijdragen van de deelnemers dienen in het Brabants Dialect te zijn.
 • De schrijfwedstrijd wordt opgesplitst in drie delen, te weten "verhalen", "gedichten" en "liedteksten". De Stichting benoemt een jury die per categorie een winnaar kiest, die voor zijn bijdrage de de Brabantse Dialectpenning ontvangt. 
 • In 2018 werd gekozen voor een aparte avond van de schrijfwedstrijd. Hier was alle aandacht voor de deelnemers aan en de inzendingen voor de schrijfwedstrijd.
 • Op de vrijdag voorafgaand aan het tweejaarlijkse festival wordt een dialectmiddag georganiseerd voor zoveel mogelijk leerlingen van het basisonderwijs in Lieshout en Mariahout. Daarbij wordt getracht de leerlingen actief te betrekken bij het dialect door deelname aan ( interactieve) spelletjes, voorstellingen en presentaties.

4. Het beloningsbeleid

Aan geen van de bestuursleden of van de vele vrijwilligers die werkzaam zijn voor de stichting wordt een beloning uitgekeerd. Zij kunnen alleen de werkelijk gemaakte kosten (out of pocket ) bij de Stichting declareren.

Mitsdien is er géén beloningsbeleid vastgesteld.

 

5. De doelstelling
Separaat opgenomen op deze website

 

6. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Onderstaand is een verslag opgenomen van het festival dat gepland was op 14 juni 2020.

Verslag veertiende dialectenfestival.

Het veertiende dialectenfestival was gepland op zondag 14 juni 2020.

Het thema was: "Liefde is: 't skônste um te hebbe, 't moeilijkste um te kriege en 't koiste um te verlieze
Plan was: vrijdagmiddag: jeugdmiddag, zaterdag: avond van/over de schrijfwedstrijd , zondag: festival met optredens op diverse podia binnen en buiten in het centrum van Lieshout.

Helaas: Corona gooide roet in het eten. Aangezien er geen vergunning was voor grote evenementen, maar vooral ook omdat het niet verantwoord was zoveel mensen (artiesten, bezoekers en vrijwilligers) bij elkaar te hebben moest helaas besloten worden het festival af te blazen en door te schuiven naar 2021.
De schrijfwedstrijd was echter  al opgestart in de tijd vóór Corona, de inzendingen waren ontvangen en omdat het niet juist werd gevonden deze te laten ligen tot 2021 werd gekozen voor een digitale oplossing. De jury beoordeelde de inzendingen, nomineerde inzendingen en koos de winnaars. In 2 digitale utzendingen werden de winnaars bekend gemaakt. Daarna werden de dialectpenningen aan hun uitgereikt. 

7. Een financiële verantwoording

Financieel verslag over de periode 2022 en 2021

Inkomsten 2022   2021  
   
Subsidies 1,241   799  
Bedrijfsleven 2,379   301  
Overige inkomsten 1,998   1,051  
    5,618   2,151
Uitgaven        
Kosten deelnemers 144   0  
Zaalhuur en consumpties 1,354   454  
Programmaboekje en flyers 763   69  
Festivalkosten 2,566   0  
Middag van het Brabantse Lied 0   760  
Bestuurskostern 1,163   163  
Kantoorkosten 490   262  
Kosten publiciteit 0   0  
    6,480   1,708
Netto resultaat   -862   443
         
         
Bezittingen        
Vorderingen 1   0  
Liquide middelen 8,404   9,321  
Totaal   8,405   9,321
         
Schulden        
Schulden op korte termijn   36   90
         
Eigen Vermogen   8,369   9,231